• La Văn Khiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Chủ tịch
  • Email:
   lavankhiem.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Phan Văn Khởi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Email:
   phanvankhoi.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Email:
   nguyenthilu.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Đém
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Email:
   nguyenvandem.c3alt@soctrang.edu.vn
 • La Văn Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Email:
   lavantu.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Phi Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Email:
   nguyenphilong.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Võ Thanh Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Email:
   vothanhtan.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Thạch Thị Pha NI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Email:
   thachthiphani.c3alt@soctrang.edu.vn