• Nguyễn Thị Ngọc Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0939349802
  • Email:
   nguyenthingocsuong.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Trần Công Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0925037980
  • Email:
   trancongduy.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Đặng Thị Kim Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0934163750
  • Email:
   dangthikimtrinh.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Dương Thái Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01696339394
  • Email:
   duongthainguyen.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Trần Thành Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973185139
  • Email:
   tranthanhduong.c3alt@soctrang.edu.vn
 • La Văn Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01296415435
  • Email:
   lavantu.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Lê Phương Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985514357
  • Email:
   lephuongbinh.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Phan Văn Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985836187
  • Email:
   phanvanan.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Hồ Thị Ửng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917436678
  • Email:
   hothiung.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Ôn Thị Ngọc Diệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01696801090
  • Email:
   onthingocdiep.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thảo Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913109620
  • Email:
   nguyenthithaouyen.c3alt@soctrang.edu.vn