• Phạm Điền Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0934645448
  • Email:
   phamdientrung.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Võ Thanh Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0939932273
  • Email:
   vothanhtan.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Phi Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0945610615
  • Email:
   nguyenphilong.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Trần Quang Vịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916650146
  • Email:
   tranquangvinh.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Lê Thị Ngọc Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984144054
  • Email:
   lethingocyen.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Văn My
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0939676136
  • Email:
   nguyenvanmy.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Phan Thị Mơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01694417976
  • Email:
   phanthimo.c3alt@soctrang.edu.vn