• Nguyễn Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   01222841090
  • Email:
   nguyenvantrung.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Lê Minh Đường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0986353953
  • Email:
   leminhduong.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Huỳnh Thị Ngọc Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01688250906
  • Email:
   huynhthingocdiep.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Ung Văn Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0939680239
  • Email:
   ungvantri.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Thu Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01635145083
  • Email:
   tranthithuhoa.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Cum
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919519879
  • Email:
   nguyenvancum.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Đinh Thị Thiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0944111614
  • Email:
   dinhthithieu.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0939550018
  • Email:
   nguyenthanhhien.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Dương Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0939037015
  • Email:
   duongvanbinh.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Võ Minh Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976042252
  • Email:
   vominhhoang.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Vũ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01699680206
  • Email:
   nguyenvulinh.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Trần Ngọc Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989464072
  • Email:
   tranngoctu.c3alt@soctrang.edu.vn