• Nguyễn Thị Việt Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01677344709
  • Email:
   nguyenthiviettruc.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Kim Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   01667706886
  • Email:
   nguyenkimthuy.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Ung Văn Triệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0939598939
  • Email:
   ungvantrieu.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Lâm Hồng Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0949518512
  • Email:
   lamhongthuy.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Phan Thị Xuân Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0939678528
  • Email:
   phanthixuanhuong.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Tống Trúc Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0947242248
  • Email:
   tongtrucly.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Trương Thị Kim Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0939707122
  • Email:
   truongthikimtuyen.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Đinh Thị Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917558239
  • Email:
   dinhthingocbich.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01632033925
  • Email:
   nguyenthikimngan.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Kim Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945216040
  • Email:
   tranthikimthi.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Hồ Văn Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985837023
  • Email:
   hovannguyen.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Tân Minh Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01223705845
  • Email:
   tanminhthanh.c3alt@soctrang.edu.vn