ĐOÀN KẾT - TRÁCH NHIỆM - SÁNG TẠO

 • Phan Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0932929848
  • Email:
   phanthithuhien.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Phan Văn Khởi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0945757609
  • Email:
   phanvankhoi.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0985595660
  • Email:
   nguyenthingocbich.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Minh Thạo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988228825
  • Email:
   nguyenminhthao.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Trương Thị Xuân Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01237211447
  • Email:
   truongthixuanlan.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Lê Thị Ngọc Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01654707745
  • Email:
   lethingoctuyen.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Ái Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916997005
  • Email:
   nguyenthiaivan.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983304490
  • Email:
   tranthihoa.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Chu Chiêu Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01697390797
  • Email:
   chuchieuquang.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Đặng Thị Mỹ Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988461596
  • Email:
   dangthimyhien.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Phan Hữu Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01267946995
  • Email:
   phanhuutri.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Hoa Minh Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946316734
  • Email:
   hoaminhthanh.c3alt@soctrang.edu.vn