• Nguyễn Thị Kim Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng (Văn thư)
  • Điện thoại:
   01267941119
  • Email:
   nguyenthikimhanh.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Trịnh Thị Mỹ Tiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Thư
  • Điện thoại:
   0939664201
  • Email:
   trinhthimytien.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Thúy Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   01633920300
  • Email:
   tranthithuyquyen.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Đinh Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện
  • Điện thoại:
   0939341314
  • Email:
   dinhthithuy.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thành Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thiết bị
  • Điện thoại:
   0917381959
  • Email:
   nguyenthanhhai.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Trương Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế
  • Điện thoại:
   0985057858
  • Email:
   truongminhtuan.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Tân Thanh Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   01676214401
 • Phan Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0939427049