• NGÔ VĂN TIẾP
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư
  • Điện thoại:
   0919189622
  • Email:
   ht.thptanlacthon.c3alt@soctrang.edu.vn
 • NGUYỄN QUANG KHẢI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   01267946749
  • Email:
   nguyenquangkhai.c3alt@soctrang.edu.vn
 • PHAN VĂN GIANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0949535490
  • Email:
   phanvangiang.c3alt@soctrang.edu.vn
 • PHAN VĂN KHỞI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0945757609
  • Email:
   phanvankhoi.c3alt@soctrang.edu.vn
 • ĐINH THỊ NGỌC BÍCH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0917558239
  • Email:
   dinhthingocbich.c3alt@soctrang.edu.vn
 • PHẠM ĐIỀN TRUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0934645448
  • Email:
   phamdientrung.c3alt@soctrang.edu.vn
 • LƯU TÙNG SƠN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0939654007
  • Email:
   luutungson.c3alt@soctrang.edu.vn