ĐOÀN KẾT - TRÁCH NHIỆM - SÁNG TẠO

 • Trần Quang Vịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư
  • Email:
   tranquangvinh.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Phan Hữu Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Bí Thư
  • Email:
   phanhuutri.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Thạch Minh Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Bí Thư
  • Email:
   thachminhhieu.c3alt@soctrang.edu.vn